Vilkår

Vilkår for bruk av tenesta «Torg» mellom brukar og midsundingen.no/Midsundingen

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkåra skissert for deg som brukar av tenesta. Avtalen omfattar bruk av bilde og tekst i annonsane som blir laga i tenesta. Det er brukar sjølv som bestemmer innhald i sine annonsar, men brukar må følge normal skikk og sedvane.

Annonsar skal ikkje innehalde bilde som brukar ikkje har rett til. Innhaldet i annonsar kan ikkje bryte med norsk lov og sedvane. Bilde skal ikkje ha gjennomgått vesentlege redigeringar og kan ikkje innehalde filter eller element (stickers) frå f.eks. Snapchat o.l.

Tenestene skal ikkje brukast for ordinære kunngjerings- og bedriftsannonsar. Slike annonsar skal sendast til annonse@midsundingen.no

Bestillingsfristane for tenestene står oppført i bestillingsløysinga for kvar kategori.

Merk at det kan vere avvik på fristar ved høgtids- eller andre raude dagar. Vi tilbyr betaling med Visa og Mastercard via Payex. Meirverdiavgifta er inkludert i betalinga di og vil ikkje bli belasta utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalingar/trekk. Når betalinga er gjennomført, vil du motta ei ordrestadfesting på di oppgitte e-postadresse.

Du har angrerett så sant bookinga di ikkje er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe annonsa di før det blir publisert. Så snart annonsa er publisert første gong, digitalt og/eller i papiravis, er vara å sjå på som levert. Ved ønske om reklamasjon i samband med feilaktig leveranse, har vi moglegheit til å booke inn annonsen din til eit seinare tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt. Ved misbruk eller brot på desse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Brukar vil få høve til å rette opp innhaldet, men har ikkje rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa hevdar også retten til å gjere korrigeringar i tekst og justering av bilde.

Avisa har rett til å bruke bilde og tekst i annonsar på avisa sine nett- og papirprodukt. Innhaldet vil ikkje bli brukt til andre formål enn det som er naturleg for den tenesta brukar nyttar seg av. For vidare spørsmål, ta kontakt med annonseavdelinga per telefon 468 37 149 eller e-post annonse@midsundingen.no

Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengeleg ved kontakt. Dette finn du i ordrestadfestinga di.